შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილი სახელმწიფო ნომრით.

გადაიხადეთ ჯარიმა ან საურავი ჩვენს ვებ გვერდზე.

 

ავტომობილი ექვემდებარება დაჯარიმებას იმ შემთხვევაში თუ:

  • არ არის გადახდილი პარკირების საფასური და ავტომანქანა დგას ფასიანი პარკირების ადგილზე;
  • დარღვეულია დგომის მეთოდი;
  • ადგილი აქვს ორმაგ პარკირებას;
  • ავტომანქანა დგას სპეციალური პარკირების ადგილზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე;
  • ავტომობილი გაჩერებულია/დგას ნიშნების „დგომა აკრძალულია“ ან „გაჩერება აკრძალულია“ მოქმედების ზონაში.

შენიშვნა: კანონით დადგენილ ვადაში (30 დღე) საჯარიმო ქვითრის გადაუხდელობის შემთხვევაში ავტომფლობელს დაერიცხება საურავი 150 ლარის ოდენობით.

ქვითრის დაკარგვის შემთხვევაში ჯარიმა გადაიხადეთ ინტერნეტით ან მიმართეთ “სი-ტი პარკ”-ის ოფისს მისამართზე კანდელაკის 47 სადაც მიიღებთ საჯარიმო ქვითრის ასლს, რითიც შეძლებთ ჯარიმის გადახდას ბანკში

ჯარიმის ანუ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის გადახდა ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ:
მიმღების დასახელება: ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22

სახაზინო კოდი: სახაზინო კოდი, რომელზეც გადაიხდევინება საჯარიმო ქვითარი
შეიძლება იყოს 300773250 ან 300773239. აღნიშნული დამოკიდებულია საჯარიმო
ქვითრის გამოწერის თარიღსა და სამართალდარღვევაზე. დეტალური
ინფორმაციისთვის გთხოვთ ქვემოთ მითითებულ ველში შეამოწმოთ ავტომანქანის
სახელმწიფო ნომრის ან საჯარიმო ქვითრის ნომრის მიხედვით.

ვებ გვერდზე შეგიძლიათ შეამოწმოთ და გადაიხადოთ თქვენს ავტომანქანაზე ბოლო 36 თვის განმავლობაში შედგენილი და გადაუხდელი, ასევე აქტიური საჯარიმო ქვითრები, რომლებზეც მიმდინარეობს საქმის წარმოება.

გადახდილი საჯარიმო ქვითრის შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდზე განთავსებული იქნება გადახდიდან 30 დღის განმავლობაშიშეამოწმეთ თქვენი მანქანის ნომერი
სისტემაში შესასვლელად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მეთოდი
გთხოვთ შეავსოთ უსაფრთხოების გრაფა

გადახდილი  გადაუხდელი 


X